• Pomocy pielęgniarskiej udziela pani mgr Natalia Łaskowska


     Gabinet  czynny w godz.: 8.00 - 15.30

     * * *

      

    • Edukacja zdrowotna od najmłodszych lat

    • "Pamiętajmy, że praca pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania opiera się również na edukacji zdrowotnej od najmłodszych lat. Poniżej kilka zdjęć z zajęć z uczniami."

   • Główne problemy zdrowotne uczniów:

    • wypadki, urazy i zatrucia
    • próchnica zębów i choroby przyzębia
    • problemy zdrowia psychospołecznego
    • choroby przewlekłe i niepełnosprawność
    • choroby zakaźne
    • inne: zaburzenia wzroku, słuchu, zaburzenia wzrastania i dojrzewania, zaburzenia układu ruchu.

    Fluoryzacja:

    przyjęto, że grupowa profilaktyka fluorkowa może przyczynić się do zmniejszenia zachorowalności na próchnicę zębów. Fluor jest jednym z pierwiastków śladowych zmniejszających podatność szkliwa na działanie czynników odwapniających i próchnicotwórczych, przez zwiększenie stopnia mineralizacji i przyspieszenie dojrzewania szkliwa. Działa także przeciwbakteryjnie w jamie ustnej, hamuje wytwarzanie kwasów przez bakterie. Fluoryzacja odbywa się 6 razy w ciągu roku szkolnego w odstępie 4-6 tygodni.

     

    Współczesna koncepcja systemu opieki zdrowotnej nad uczniami wyrosła ze strategii Światowej Organizacji Zdrowia „Zdrowie dla wszystkich” i koncepcji promocji zdrowia. Zakłada ona, że

    • podmiotem zainteresowania jest cała populacja uczniów oraz nauczyciele i pozostali pracownicy szkoły
    • główny kierunek działań związany jest z promocją zdrowia; zachęcanie uczniów do identyfikowania własnych problemów, aktywnego uczestnictwa w doskonaleniu zdrowia.

    Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie zakresu i organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą, profilaktyczna opieka zdrowotna obejmuje:

    • testy przesiewowe polegające na wstępnej identyfikacji odchyleń od normy rozwojowej, zaburzeń, wad
    • postępowanie diagnostyczne w przypadku uzyskania dodatniego wyniku testu przesiewowego, w celu potwierdzenia lub wykluczenia zaburzeń ujawnionych w teście
    • profilaktyczne badania lekarskie w zakresie:
    • indywidualnej oceny stanu zdrowia uczniów
    • kwalifikacji do zajęć wychowania fizycznego
    • zdrowotnej gotowości szkolnej uczniów
    • kwalifikacji do programów rehabilitacyjnych
    • ograniczeń dotyczących wyboru i nauki zawodu.
    • udzielanie pomocy w przypadku nagłych zachorowań, urazów, zatruć
    • edukację zdrowotną i promocję zdrowia.