• Pomocy pielęgniarskiej udziela pani mgr Natalia Łaskowska


     Gabinet  czynny w godz.: 8.00 - 15.30

     * * *

      

     Główne problemy zdrowotne uczniów:

     • wypadki, urazy i zatrucia
     • próchnica zębów i choroby przyzębia
     • problemy zdrowia psychospołecznego
     • choroby przewlekłe i niepełnosprawność
     • choroby zakaźne
     • inne: zaburzenia wzroku, słuchu, zaburzenia wzrastania i dojrzewania, zaburzenia układu ruchu.

     Fluoryzacja:

     przyjęto, że grupowa profilaktyka fluorkowa może przyczynić się do zmniejszenia zachorowalności na próchnicę zębów. Fluor jest jednym z pierwiastków śladowych zmniejszających podatność szkliwa na działanie czynników odwapniających i próchnicotwórczych, przez zwiększenie stopnia mineralizacji i przyspieszenie dojrzewania szkliwa. Działa także przeciwbakteryjnie w jamie ustnej, hamuje wytwarzanie kwasów przez bakterie. Fluoryzacja odbywa się 6 razy w ciągu roku szkolnego w odstępie 4-6 tygodni.

      

     Współczesna koncepcja systemu opieki zdrowotnej nad uczniami wyrosła ze strategii Światowej Organizacji Zdrowia „Zdrowie dla wszystkich” i koncepcji promocji zdrowia. Zakłada ona, że

     • podmiotem zainteresowania jest cała populacja uczniów oraz nauczyciele i pozostali pracownicy szkoły
     • główny kierunek działań związany jest z promocją zdrowia; zachęcanie uczniów do identyfikowania własnych problemów, aktywnego uczestnictwa w doskonaleniu zdrowia.

     Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie zakresu i organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą, profilaktyczna opieka zdrowotna obejmuje:

     • testy przesiewowe polegające na wstępnej identyfikacji odchyleń od normy rozwojowej, zaburzeń, wad
     • postępowanie diagnostyczne w przypadku uzyskania dodatniego wyniku testu przesiewowego, w celu potwierdzenia lub wykluczenia zaburzeń ujawnionych w teście
     • profilaktyczne badania lekarskie w zakresie:
     • indywidualnej oceny stanu zdrowia uczniów
     • kwalifikacji do zajęć wychowania fizycznego
     • zdrowotnej gotowości szkolnej uczniów
     • kwalifikacji do programów rehabilitacyjnych
     • ograniczeń dotyczących wyboru i nauki zawodu.
     • udzielanie pomocy w przypadku nagłych zachorowań, urazów, zatruć
     • edukację zdrowotną i promocję zdrowia.